Način provođenja popisa

U praksi popis obavljaju popisivači koji na terenu obilaze domaćinstva/stanove i vrše popis lica i detalja vezanih za tu stambenu jedinicu. Ukupan predviđeni broj popisivača za cjelokupan prostor Bosne i Hercegovine je preko 19.000.

Način provođenja popisa


Podijeli na Facebook-u

Popisivač obilazi domaćinstva/stanove u okviru popisnog kruga za koje je odgovoran. Ukoliko u domaćinstvu/stanu zatekne najmanje jednu odraslu osobu popisivač će obavit popis svih članova toga domaćinstva/stana. Međutim, ukoliko u stanu u trenutku dolaska budu maloljetna lica, starije osobe ili jednostavno ne bude nikoga kod kuće, u skladu sa članom 11. stav (3) popisivač će ostavit licu (na vrata domaćinstva ukoliko niko nije kod kuće) pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. oktobra 2013. godine. Stav (4) istog člana definiše da ovo obavještenje mora sadržavati radno vrijeme i adresu nadležnog popisnog centra – adresu na kojoj se nalazi Popisna komisija lokalne samouprave.

U skladu sa Uputstvom za popisivače i općinske instruktore prilikom dolaska u domaćinstvo/stan popisivač je dužan da se predstavi, pokazati Ovlaštenje za popisivača i ukratko objasniti cilj posjete. Popisivač treba informirati građane da su prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine obavezni davati tačne i potpune podatke, ali je pritom važno naglasiti da se podaci prikupljaju za statističke svrhe, te da je zagarantovana tajnost podataka.

Ovdje je važno naglasiti da popisivač ne smije utjecati na odgovore koje daje osoba koja se popisuje. Također, veoma je važno da popisivač bude apsolutno neutralan kada bude postavljao pitanja iz obrazaca. Niti izrazom lica, niti glasom, ne treba dozvoliti da osoba koja se popisuje pomisli da je dala tačan ili pogrešan odgovor. Popisivač ne smije mijenjati riječi niti njihov redoslijed u pitanju, kao ni redoslijed samih pitanja. Ako osoba nije shvatila pitanje, treba ga ponoviti jasno i laganije. Ako osoba i dalje ne može razumijeti pitanje, tek onda se isto može postaviti sa drugim riječima, vodeći računa da se ne izgubi smisao originalnog pitanja. Ukoliko se popisivač ne ponaša na ovaj način, građani može i treba da prijavi njegovo ponašanje Popisnoj komisiji lokalne samouprave – općinskoj popisnoj komisiji koja će popisivača udaljiti iz popisa, a po potrebi ili zahtjevu ponoviti popisivanje građana u tom popisnom krugu/ulici/selu/naselju. Također, važno je naglasiti da se svi podaci na popisu daju na osnovu izjave osobe koja se popisuje, odnosno popisivač ne smije tražiti bilo kakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor. Ovo se odnosi na JMB građanina, ličnu kartu, prijavu prebivališta, pasoš, rodni list, izvod iz knjige državljana, ZK izvadak za kući ili zemljište, te bilo koji drugi dokument kojim popisivana osoba eventualno trebala potvrditi svoj odgovor ne neko od pitanja.

Sam proces popisa jednog domaćinstva je dosta kompleksan i traje relativno dugo, prvenstveno u ovisnosti od broja članova i veličine domaćinstava, ali i pripremljenosti građana. U prosjeku popis jednog prosječnog domaćinstva od 4-6 članova traje oko 45 minuta, dok ukoliko dvije porodice žive u jednom domaćinstvu tada može trajati i do sat vremena. Za domaćinstva sa mnogo članova (preko 10) ovaj proces može trajati i duže.

Popisivač popunjava popisne obrasce posebnom hemijskom olovkom koju je dobio uz popisni materijal i koja će sadržavati oznake popisa 2013. Ova olovka se ne može obrisati, te je važno voditi računa da popisivač zbilja koristi odgovarajuću olovku. Popisivač ne smije koristiti grafitnu olovku, nalivpero, flomaster ili olovku koja piše drugom bojom. Ako mu se desi da jedna od zaduženih olovaka nije ispravna, mora tražiti novu od općinskog/gradskog instruktora, te ne smije se ni privremeno služiti nekom drugom olovku. Također, dužnost je popisivača da popisne obrasce P-1 i P-2 popuni pravilno-čitko, na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, velikim štampanim slovima, i isključivo hemijskom olovkom koju je dobio u kompletu za popisivanje.

Tokom popisa popisivač neće davati popisni materijal/popisnice ispitaniku na uvid i bilježit će odgovore isključivo na osnovu izjava/odgovora nakon čitanja ponuđenih modaliteta (izuzev za pitanja od 24 do 26).

Tek na kraju procesa popisivač će dati građaninu Upitnik za domaćinstvo i stan, te Popisnicu na uvid, provjeru vjerodostojnosti unesenih podataka, te potpis osobe koja daje podatke.

Sam proces popisivanja ima sljedeće korake


Prvi korak

Ovo je dosta jednostavan korak u kojem popisivač traži i unosi samo osnovne informacije o domaćinstvu/stanu i to: ulicu i kućni broj, ime i prezime osobe na kojoj se vodi domaćinstvo, te kontakt telefon. Ovo se unosi na jedan poseban obrazac koji je zajednički za cjelokupan popisni krug.

Drugi korak

Prva popisnica koja se popunjava je Upitnik za domaćinstvo i stan. Popisivač će prvo upisati identifikacione podatke na naslovnoj strani.Zatim, se unosi spisak osoba (unutrašnja strana obrasca).Ovdje će popisivač postavljati pitanja o svakom od navedenih osoba u odnosu prema nosiocu domaćinstva, te položaju svakog od članova domaćinstva (suprug/supruga, dijete, itd.).
Za osobe koje nisu prisutne u vrijeme popisa ili su za članove domaćinstva koji su privremeno odsutni iz mjesta stalnog stanovanja popisivač će upisati šifru razloga odsustva vodeći računa o tome da li se odsutna osoba nalazi u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu. Za osobe privremeno prisutne u mjestu popisa upisati šifru razloga prisustva. Ovdje je posebno važno voditi računa da već u ovoj fazi popisa odgovori na pitanja razloga odsustva osobe iz mjesta stanovanja svaku od popisivanih osoba mogu uključiti ili isključiti iz ukupnog stanovništva tog popisnog područja (više detalja o samim šiframa pogledati u sekciji 4.2.).

Tek nakon što se završi unos spiska osoba, prelazi se na podatke o jedinici za stanovanje i zgradi, gdje imamo 31 pitanje od kojih nekima treba posveti posebnu pažnju. Više o detaljima Upitnika za domaćinstvo i stan (obrazac P-2) u sekciji 4.2.

Treći korak

Za svaku osobu koja je upisana u Spisak osoba (na obrascu P-2) popisivač će popuniti obrazac P-1. Sam obrazac sadržava 45 pitanja i na svaki obrazac popisivana osoba (ili ona koja daje u njeno ime podatke, npr. roditelj ili staratelj – odrasla osoba u domaćinstvu) obavezno se potpisuje. Nakon toga, popisivač će postavljati pitanja i čitati odgovarajuće modalitete/ponuđene odgovore, te pažljivo bilježiti odgovore građana. Kao što je ranije navedeno u tom procesu popisivač ni na koji način ne smije utjecati na odgovore koje daje osoba koja se popisuje, niti joj savjetovati šta da odgovori.


ÄŒetvrti korak

Kolone sadrže podatke o broju osoba upisanih u Spisak osoba, zatim koliko od toga broja su članovi domaćinstva, koliko je ukupno odsutnih te koji su razlozi odsustva. Na kraju popisivač upisuje da li se domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Sa ovim se završava popis u pojedinačnom domaćinstvu i popisivač odlazi u susjedno domaćinstvo/stan. Na istovjetan način popisivač će obići sva domaćinstava, stanove, vikendice, brvnare, montažne objekte, nedovršene objekte, pa čak i beskućnike i nomade koji se u vrijeme popisa (od 1. do 15. oktobra) zateknu u njegovo popisnom krugu. Na kraju dana popisivač je obavezan izvijestiti instruktora o svim aktivnostima koje su kompletirane taj dan, eventualnim poteškoćama, problema u radu, nepravilnostima koje je uočio, itd.

Svakodnevni nadzor nad radom popisivača vrše općinski instruktori (procijenjeni broj instruktora je preko 3.000) koji na kraju dana imaju obavezu da se analiziraju dnevni učinak i kvalitet rada popisivača, otklone nejasnoće, provjere eventualne primjedbe građana, te izvrše kontrolu ukoliko postoji sumnja da dati podaci nisu istiniti.

Nako što se popis okonča, popisivač i instruktor će sve popisnice predati Popisnoj komisiji lokalne samouprave koja će ih zapakovati, te organizovati transport u centar za unos i obradu podataka. Kao najviše tijelo na lokalnoj razini, Popisna komisije lokalne samouprave vrši nadzor nad svim aktivnostima, instruktorima i svim popisivačima u datoj općini/gradu.

Unos će se obavljati u narednih 16 mjeseci, preliminarni rezultati će biti 90 dana nakon provođenja popisa, dok se prvi detaljni rezultati mogu očekivati tek krajem 2014. godine. Obrada podataka podrazumijeva skeniranje popisnica, te upisivanje skeniranih podataka u jedinstvenu bazu podataka. Nakon skeniranje popisnice se vraćaju u skladište, dok se podaci u jedinstvenoj bazi rezultata popisa objedinjavaju i uklanjaju se svi identifikatori koji sadržavaju lične podatke osoba koju su učestvovale u popisu.

U skladu sa članom 17. Zakona popisivači i sva druga lica koja obavljaju i učestvuju u poslovima u vezi s popisom dužni su blagovremeno i na propisan način obavljati poslove popisa, te su prilikom obavljanja svojih poslova dužna dati na uvid svoje ovlaštenje licima koja popisuju. Građanin bi obavezno trebao upisati ime i prezime, te broj iskaznice popisivača koji je obavio popis u njegovom domaćinstvu.


comments powered by Disqus